تازه‌ها در انارستان

بچه‌هایی که دیگر بچه‌ نیستند

بچه‌هایی که دیگر بچه‌ نیستند

بر پایه آخرین پژوهش‌ها سن آغاز رشد جنسی در دختران از ۸ سال به ۶ سال کاهش پیدا کرده است، این پدیده در ظاهر دختران بروز می‌کند و در پسرها بشکل افزایش و تشدید تحریکات جنسی نمودار می‌شود. یافته های پژوهشگران نشان می‌دهد که پیشرفت تکنولوژی، ضریب بلوغ‌رس را افزایش داده است و بطور مشخص اینترنت می‌تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم در بلوغ زودرس موثر باشد. بر پایه آخرین پژوهش‌ها سن آغاز رشد جنسی در دختران از ۸ سال به ۶ سال کاهش پیدا کرده است، این پدیده در ظاهر دختران بروز می‌کند و در پسرها بشکل افزایش و تشدید تحریکات جنسی نمودار می‌شود. یافته های پژوهشگران نشان می‌دهد که پیشرفت تکنولوژی، ضریب بلوغ‌رس را افزایش داده است و بطور مشخص اینترنت می‌تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم در بلوغ زودرس موثر باشد. خبرگزاری فارس در همین زمینه یک گزارش تحلیلی تهیه کرده‌است و دراین گزارش با ابوالفضل محمودی رییس هیئت مدیره انارستان و محمد آزمون مدیر عامل راهکارهای هوشمند امین تولید کننده تبلت کودک و نوجوان نارتب گفتگو کرده است.